WIEDZA KLUCZEM DO SUKCESU


WIEDZA KLUCZEM DO SUKCESU


Projekt "Wiedza kluczem do sukcesu" realizowany na terenie gminy Nagłowice obejmuje uczniów i nauczycieli dwóch szkół: Szkoły Podstawowej im. M. Reja w Nagłowicach i Szkoły Podstawowej w Warzynie Pierwszym. Dofinansowanie gmina uzyskała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, IZ RPSW w kwocie 492 246,81 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Nazwa i numer Osi priorytetowej: RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Numer i nazwa Działania: RPSW.08.03.00 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Numer i nazwa poddziałania: RPSW .08.03.02 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych. Głównym działaniem w projekcie jest realizacja zajęć i warsztatów z uczniami.
Realizowane są następujące zajęcia i warsztaty:
• Zajęcia wyrównawcze i rozwijające z matematyki
• Zajęcia wyrównawcze i rozwijające z przyrody
• Zajęcia wyrównawcze i rozwijające z informatyki
• Warsztaty języka angielskiego wyrównawcze i rozwijające
• Warsztaty przedsiębiorczości
• Warsztaty aktywnego uczenia się wyrównawcze i rozwijające
• Doradztwo zawodowe
• Zajęcia psychologiczno - pedagogiczne
• Wyjazd do Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE Z INFORMATYKI

Zajęcia z informatyki mają na celu podniesienie wiedzy edukacyjnej uczniów z zakresu technologii informatycznej. Podstawowe zadanie, jakie staje przed młodym człowiekiem, to rozwijanie umiejętności myślenia i programowania. Informatyka jest właśnie takim przedmiotem, który sprawia, że młody człowiek uczy się myśleć ze zrozumieniem, a następnie wykorzystuje swoje pomysły do twórczego rozwiązywania problemów i programowania. Z myślących dzieci, wyrosną mądrzy ludzie, którzy będą naszymi, godnymi następcami. Uczniowie na zajęciach wyrabiają umiejętności praktycznego posługiwania się sprzętem komputerowym, zastosowania go do poszerzania wiadomości i umiejętności w szkole jak i wykorzystania w przyszłej pracy zawodowej.

Uczniowie na zajęciach redagują tekst, wstawiają rysunki z galerii ClipArt do dokumentu, otaczają rysunek tekstem, wtawiają do tekstu plik graficzny utworzony w edytorze grafik.

Programują w środowisku Baltie i Scratch. Tworzą interaktywne historyjki, animacje. Programowanie odbywa się w sposób wizualny - elementy języka mają kształt puzzli a poprzez przeciąganie mogą być układane w określonym porządku. W ten sposób tworzy się kod przypisany określonemu obiektowi. Scratch to doskonałe środowisko do nauczania dzieci podstaw programowania i rozwijania myślenia algorytmicznego.

Uczniowie kształcą umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł.Projekt „Cybernauci”

„Cybernauci” – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci” to nowy projekt szkoleniowy realizowany przez fundację Nowoczesna Polska w partnerstwie z Collegium Civitas. Głównym działaniem w projekcie jest realizacja warsztatów z uczniami, rodzicami i nauczycielami szkół wszystkich poziomów w całej Polsce. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa korzystania z sieci przez dzieci i młodzież, a także ich rodziców, opiekunów i nauczycieli. Nasza szkoła jako jedna z wielu placówek w całej Polsce dołączyła to tego programu. W ramach zajęć prowadzonych w kwietniu przez trenera uczniowie klas czwartych między inni poznali tajniki kształtowania i ochrony wizerunku w sieci, porozmawiali o sposobach radzenia sobie z pułapkami w sieci oraz wspólnie uczyli się jak w bezpieczny i twórczy sposób korzystać z internetu. W ramach spotkania z radą pedagogiczną omawiano takie tematy jak prawo autorskie, wykorzystanie nowoczesnych aplikacji internetowych w nauczaniu, sytuacje problemowe dla uczniów w sieci. Podsumowaniem zajęć było spotkanie z rodzicami, na którym omawiano takie zagadnienia jak sposoby korzystania z internetu przez dzieci, nadużywanie internetu, gry komputerowe, sposoby reagowania na zagrożenia czy też sposoby na wypracowanie przez rodziców wspólnie z dziećmi zasad korzystania z sieci.RACOWNIA EDUKACJI EKOLOGICZNO - PRZYRODNICZEJ W SP W NAGŁOWICACH

Gmina Nagłowice otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Projekt, realizowany w latach 2017-2018, pn. "Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w Gminie Nagłowice" zakładał wyposażenie pracowni edukacji ekologiczno- przyrodniczej w sprzęt i pomoce dydaktyczne, meble oraz szkolenie dla nauczycieli. Łączna wartość projektu wyniosła 32 000 zł z czego dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach stanowi 20 000 zł. Głównym celem zadania było utworzenie w/w pracowni w Szkole Podstawowej im. M. Reja w Nagłowicach w tym m.in. polepszenie warunków nauczania przedmiotów przyrodniczo - środowiskowych w szkołach podstawowych poprzez zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych, podniesienie jakości edukacji ekologicznej w szkołach podstawowych, kształtowanie zainteresowań uczniów ekologią, ochroną przyrody i środowiska, poszerzenie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów przyrodniczych/środowiskowych w szkole podstawowej.